Vedtægter for Hune-Blokhus Borgerforening

§ 1.
Foreningens navn er Hune-Blokhus Borgerforening

§ 2.
Foreningens formål er at varetage borgernes interesser i de 2 byer, såvel beboerne imellem, som overfor kommunens styrelse. Ligeledes er det foreningens opgave at medvirke til områdets udvikling og forskønnelse.
Foreningen er ubetinget upolitisk.

§ 3.
Som medlem kan optages alle borgere med bopæl (hus, sommerhus, lejlighed) i Hune-Blokhus området (Hune By og Sogn). Medlemskabet berettiger til deltagelse i den årlige generalforsamling med stemmeret.
Medlemsbidragets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
Kassereren fører foreningens medlemsliste, som er tilgængelig for ethvert medlem.

§ 4.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel i den lokale presse med angivelse af dagsorden.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Bestyrelsens beretning 
  3. Regnskab og medlemsbidrag 
  4. Behandling af indkomne forslag 
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
  6. Valg af 2 suppleanter 
  7. Valg af 2 bilagskontrollanter og 2 suppleanter 
  8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest ugedagen før generalforsamlingen.

§ 5.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 20 af foreningens medlemmer indgiver skriftlig begrundet anmodning herom, og skal inden en måned afholdes ved bestyrelsens foranstaltning.
Den ekstraordinære generalforsamling indvarsles efter samme regler som den ordinære generalforsamling.

§ 6.
Alle beslutninger tages ved almindelig stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer. Skriftlig afstemning kan undlades, medmindre der gøres indsigelse af ét medlem.
Personvalg sker altid ved skriftlig afstemning. Valg af dirigent, stemmetællere, suppleanter, og bilagskontrollanter kan dog ske ved håndsoprækning.
Der indkaldes skriftlige forslag fra forsamlingen forud for valg af bestyrelsesmedlemmer.
Hvor flere skal vælges sideordnet, benyttes almindelig stemmeflertal, hvor der stemmes på det antal, der skal vælges.
På lige årstal er der 4 bestyrelsesmedlemmer på valg. På ulige årstal er der 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.
Det afgøres ved lodtrækning hvem der er på valg ved første ordinære generalforsamling, dog kan formand og kasserer ikke gå samtidig.
Ethvert medlem kan lade sig vælge som medlem af bestyrelsen eller som bilagskontrollant. Genvalg kan finde sted.
Hvis et bestyrelsesmedlem ikke møder 3 gange til et indkaldt møde – uden lovligt forfald – så udgår medlemmet af bestyrelsen.

§ 7.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Valget gælder for 2 år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig senest en måned efter generalforsamlingen. Der vælges formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Alle bestyrelsesbeslutninger indføres i foreningens protokol.
Formanden indkalder til møde i bestyrelsen, så ofte han finder det påkrævet. Derudover kan der, når ønske fremsættes herom af mindst 4 bestyrelsesmedlemmer, indkaldes til møde.
Alle bestyrelsesmøder indvarsles skriftligt med mindst 8 dages varsel.
Kassereren fører regnskab, og har pligt til, når et bestyrelsesmedlem ønsker det, at forelægge regnskabet til gennemsyn.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at arbejde med særlige opgaver.

§ 8.
Regnskabsåret løber fra 1/1 til 31/12.
Bilagskontrollen foretages af de på generalforsamlingen valgte kontrollanter.
Bestyrelsen afgør, hvorledes foreningens midler fremskaffes, anbringes og administreres.

§ 9.
Forslag til ændringer i vedtægterne skal være formanden i hænde senest 15. februar.
Ændringsforslag skal offentliggøres samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen. Vedtægtsændringer kræver 2/3s majoritet af de afgivne stemmer.
Til gennemførelse af foreningens opløsning kræves vedtagelse på 2 generalforsamlinger med 2/3s majoritet af de afgivne stemmer på første generalforsamling og ved den anden generalforsamling ved stemmeflertal.
Ved foreningens opløsning skal der hengå mindst 1 og højest 3 måneder mellem de 2 generalforsamlinger. På den sidste generalforsamling vælges et likviditetsudvalg på 3 medlemmer, der skal forestå foreningens afvikling. Foreningens formue anvendes til et sådant offentligt eller velgørende formål, som på den sidste generalforsamling opnår simpel majoritet af de afgivne stemmer, og som er forenelig med foreningens formålsparagraf.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling i Hune Forsamlingshus, den 18. marts 2004. Revideret i henhold til vedtagelse på generalforsamling den 23. marts 2011.

Download

» Vedtægter

Udskriv Email