Referat af generalforsamling 2019

Torsdag den 7. marts blev der afholdt generalforsamling for Hune-Blokhus Borgerforening i Hune  Forsamlingshus. Der deltog ca. 30 personer, som var med til at skabe en hyggelig aften med gode indlæg omkring udviklingen i vores område. Der er udarbejdet referat af generalforsamlingen samt foretaget konstituering

 

Hune-Blokhus Borgerforening Generalforsamling i Hune Forsamlingshus 7. marts 2019

Dagsorden:

Ad 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Henrik Helbo blev valgt, og der blev valgt 2 stemmetællere.

Ad 2.  Bestyrelsens beretning

Formanden Poul Andersen fremlagde beretningen, som blev godkendt. (Download beretning.)

Ad 3. Regnskab og medlemsbidrag

Kasserer Leif Jørgensen fremlagde regnskabet. Årets resultat gav et underskud på kr. 6.814 hvilket skyldes større anskaffelser af flag og stænger samt installation af strøm til vores råvaremarked. Regnskabet blev godkendt. (Download regnskab)

Ad 4. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen

Ad 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Følgende var på valg fra bestyrelsen

Kasserer Leif Jørgensen

Formand Poul Andersen

Bestyrelsesmedlem Henrik Meyer

Alle 3 var villige til genvalg og de blev alle genvalgt.

Ad 6. Valg af 2 suppleanter

Leena Thybo Nielsen og Anders Laursen

Ad 7. Valg af 2 bilagskontrollanter

Peder Fuglsang og Arne Henriksen blev genvalgt som bilagskontrollanter

Ad 8. Eventuelt

Under evt. opfordrede formanden til at forsamlingen tilmeldte sig nogle af de opgaver og events som foreningen deltager i. Det blev flot modtaget og bestyrelsen fik 10 navne på personer der ville hjælpe foreningen med forskellige opgaver. Blandt de tilmeldte blev der foretaget lodtrækning af 2 billetter til efterårets vinsmagning som finder sted 10 oktober i Hune Forsamlingshus. Vinderen blev Else Laursen som modtager en mail med gevinsten.

Blandt forslagene var ekstra skraldespande i Hune især pga. de mange i byen gennem hele sommerperioden.

Der blev også diskuteret omkring toiletter og parkeringspladser i både Hune og Blokhus, hvor der bliver voksende problemer pga. succesen med at tiltrække turister til området.

Der blev fremført et forslag om at lave mere markedsføring både af generalforsamling men også af de aktiviteter, som vi arrangerer i løbet af året.

Konstituering

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som efter sidste års generalforsamling:

Formand Poul Andersen

Næstformand Johanne Kaae

Kasserer Leif Jørgensen

Sekretær Kirsten E. Madsen

Udskriv E-mail